en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2018.12.19
HUF 0.0035
GBP 1.2617
CHF 1.0077
RUB 0.015
HKD 0.128
JPY 0.0088
CNY 0.145
CAD 0.7467
AUD 0.7177
BRL 0.2557
EUR 1.1341
 
Регистрация компания 
 Великобритания - LLP
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ
  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Брошура (Английски език) Брошурa за сваляне
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Брошура (Английски език)
Партньорствата не са добре познати сред широката публика. Голямото преимущество на този вид компании идва от факта, че при определени обстоятелства няма корпоративен данък, така както принципа, при който членовете на партньорствотосе облагат с данъци там където са резидентни. Като резултат от големия престиж, партньорството е чудесно средство особено за транзакции със Великобритания и страни извън ЕС.
 
Какво е Партнйорство с ограничена отговорност (Limited Liability Partnership)?

 

LLP е партньорство, което от самосебеси е юридическо лице, а партньорите участници имат ограничена отговорност. Партньорството съществува като корпоративна форма в законодателството на Англия повече от век, но новият закон за ограничената отговорност, който беше приет през 2000г., тотално обнови партньорството, правейки неговото управление много по-просто и удобно.

Вид на компанията:

Non-resident/Resident Company
Юридическо обеспечение: Limited Liability Partnership Act 2000, Limited Liability Partnership Regulations 2001.
Начин на създаване и регистриране: Специален формуляр се подписва от партньорите и се регистрира в Регистъра на компаниите, от където след това се издава Регистрационния Сертификат.
Срок за регистрация: 2-4 седмици.
Допустими окончания за името на компанията: LLP или Limited Liability Partnership
Ограничения за името на компанията: Името на LLP не може да бъде същото или подобно на вече регистрирана компания и не се допуска да съдържа в себе си следните термини или техни производни: British, English, European, Great Britain, United Kingdom, International, National, Institute, Authority, Board, Council, Chamber, Charter, Chemistry, Holding, Registered, Sheffield, Trade Union, Foundation, Trust, Stock Exchange, University, Credit Union, Bank, Insurance и др.Регистрацията на име съдържащо някой от споменатите термини, е възможно само при наличието на съответния лиценз издаден от местните власти.
Учредителен капитал: Неограничен
Вид на акциите: Не се издават акции.
Структурата на LLP: LLP се сформира от партньори (минимум двама) с цел да водят законна съвместна дейност за увеличаване на печалбата. Отговорността на партньорите е ограничена до имуществото на LLP компанията. LLP няма директори, тъй като тя се управлява от партньорите, но е възможно да бъде назначен ръководещ мениджър.
Брой на директорите: LLP компанията няма директори.
Брой на собствениците (партнйорите): Изискват се минимум 2 партнйора, за да се сформира LLP. Минималния брой на "назначените членове" е 2 (виж по-долу). Ако компанията има само двама партньора, тогава и двамата ще бъдат "назначени членове".
Кой може да бъде партнйор в LLP? Всяко частно или юридическо лице може да бъде партньор в LLP. Не съществуват ограничения за националността или местожителството на партньорите, т.е. партньорите могат да бъдат или да не са граждани на Англия.
Каква е разликата между Партнйорството с ограничена отговорност (LLP) и компаниите"Limited"? Структурата на LLP е различна от тази на Ltd (виж по-горе). Освен това съществуват значителни различия от гледна точка на данъкооблагането. Limited компаниите се облагат с данъци като корпорации, докато LLP се облагат като партньорство (подробна информация по-долу).
Данни вписвани в обществените регистри Името на LLP, Регистрационен офис-адрес, Имената и адресите на партньорите, Имената и адресите на "назначените членове".
Данни за собсттвениците (партнйорите): Имената и адресите на партньорите са обществено достъпни.
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Всяка LLP е длъжна да предава в Регистрационната Палата кратък годишен рапорт и счетоводен отчет, докладващи за финансовата дейност и състоянието на компанията през изтеклата година.
Регистрационен офис-адрес: Регистрацията на офис е законообоснована за LLP компаниите.Той трябва да бъде практически съществуващ адрес, а не просто пощенска кутия. Регистрационният адрес може да се намира навсякъде в Англия и Уелс.Всички официални документи, писма и напомнящи бележки от Регистрационната Палата, а също съобщения и съдебни документи се изпращат до регистрационния офис-адрес . Ако LLP компанията промени своя регистрационен офис-адрес след създаването си, то Регистрационната Палата трябва да бъде известена в срок от 14 дни след настъпване на промяната. Всички документи на компанията (или копия от тях) трябва да се съхраняват в регистрационния офис-адрес на компанията.
Регистрационен секретар: В случая е за препоръчване да се назначи местен квалифициран секретар, който ще бъде отговорен за подготовката на годишните отчети, а както и за професионалното поддържане на архивите на компанията, за да се избегне риска от налагане на санкции.
Какво означава терминът "designated member"- "назначен член"?

"Назначения член" има същите права и задължения, като всеки друг член на LLP компанията. Общите права и задължения са обосновани от договора за партньорство с ограничена отговорност, и от законодателството. Но законодателството натоварва "назначените членове" с допълнителни отговорности и задължения. "Назначените членове" са отговорни за:

 • Наемането на финансов инспектор,
 • Да разписват финансовите отчети от името на партньорите,
 • Да предават финансовия отчет в Регистрационната Палата,
 • Да информират Регистрационната Палата за всяка промяна в членството на партньорите , на регистрационния офис-адрес или в името на компанията,
 • Да подготвят, подпишат и предадат в Регистрационната Палата годишния рапорт, и
 • Да действат от името на LLP компанията в случай на нейнота разпадане или ликвидиране.
"Назначените членове" са отговорни пред закона за неизпълнението на изброените законообосновани задължения.
Всяка LLP компания трябва да има най-малко двама постоянни "назначени членове".Ако по каквато и да било причина, броят им се намали на един, то автоматично за "назначени членове" се считат всички партньори в LLP компанията.
Изисквания относно правомерното палзване на името на LLP компанията и други регистрационни данни:

LLP компанията е длъжна да окачи табела с названието си пред всеки офис и обект, където се води дейност от нейно име, дори и когато това е седалището на някой от нейните членове (партньори). Името трябва да бъде поставено на видно място и да е изписано с открояващ се и четлив шрифит.
Четливо изписано, името на LLP компанията трябва също така да фигурира на:

 • Всички бизнес писма на LLP компанията,
 • Всички съобщения и други разпечатки издадени от LLP компанията,
 • Всички сметки, платежни разписки, укази и наредби, чекове и платежни нареждания и документи подписани от името на LLP компанията,
 • Всички фактури за колетни пратки, платежни фактури, квитанции и кредитни писма.

Освен това , LLP компанията трябва да изписва следните данни върху всички свои бизнес писма и формуляри за поръчки:

 • Мястото на регистрация (например: Регистрирана в Лондон ) и регистрационния номер,
 • Факта ,че компанията представлява Партньорство с Ограничена Отговорност,
Адресът на регистрационния офис. Ако в бизнес писмо или формуляр за поръчка са опоменати повече от един адрес , то необходимо е да се отбележи кой от тях е регистрационният офис.
Какво е годишен рапорт и кога трябва да се предоставя?

Годишният рапорт представлява кратък рапорт с информация за състоянието на LLP компанията, който трябва да съдържа следните данни:

 • Името на LLP компанията,
 • Регистрационния номер на LLP компанията.
 • Регистрационния офис- адрес,
 • Адресът на който се съхраниват официалната документация и архивите на LLP компанията , ако това не е регистрационния офис-адрес,
 • Името и адреса на всички партньори,
 • Ако не всички партньори са "назначени членове", се изреждат поименно тези които са.

Годишния рапорт е отделен от годишния финансов отчет на LLP компанията. Всяка LLP компания, е длъжна да педава годишен рапорт в Регистрационната Палата поне веднъж на всеки 12 месеца. Годишният рапорт се изготвя и предава в срок от 28 дни от годишнината от създаването на LLP компанията. "Назначените членове" на LLP компанията са отговoрни и длъжни да удостоверят, че годишният рапорт е:

 • Предаден в Регистрационната Палата в определения срок, и
 • Отразява достоверно състоянието на компанията и на членуващите в нея партньори.
"Назначените членове" подлежат на съдебна отговорност, ако LLP компанията не предаде годишния рапорт в определения срок.
Годишен Финансов отчет Всяка LLP компания, трябва да изготвя годишен финансов отчет, който да отразява финансовата дейност и състояние на компанията през изтеклата година. Периодът отразен в даден финансов отчет се нарича "Финансова година" или "Отчетен период". За начало на Финансовата година се счита денят, следващ последния ден, отразен в изтеклата финансова година, а при нова LLP компания- деня на регистрация. За край на Първата Финансова година се счита последния ден на месеца, през който новата LLP компания е отпразнувала първата си годишнина.(т.е. ако компанията е регистрирана на 10.юни.2001-начало на отчетния период, той продължава до 30.юни.2002) Всеки следващ отчетен периот започва на 1.юли и продължава до 30.юни. на следващата година. Годишния Финансов отчет трябва да бъде предаден в Регистрационната Палата в срок от 10 месеца след изтичане на Финансовата година.
Какво е необходимо да съдържа Финансовия отчет?

Най-общо, Финансовия отчен съдържа:

 • Счетоводен отчен на печалбите и загубите,
 • Счетоводен Баланс подписан от "Назначен член" на компанията,
 • Подписан рапор от Финансовия ревизйор (инспектор),
 • Пояснителни бележки, относно отчета, и
 • Финансов отчет на Групата Компании (ако LLP компанията е част от такава група).
Финансовия отчет трябва да бъде одобрен от партньорите в LLP компанията и подписан преди предаването му.
Санкции налагини при не навременно предаване на финансовия отчет: Съществуват установени парични санкции, налагани при не навременно предаване на финансовия отчет, в зависимост от продължителността на закъснението и те са, както следва:
До 3 месеца след определения срок GBP 100
От 3 до 6 мес GBP 250
От 6 до 12 месеца GBP 500
Повече от 12 месеца GBP 1000

Не предаването на годишния финансов отчет в определения срок е също така криминално нарушение, за което "назначените членове" поддлежат на поддаване под съдебна отговорност.
Данъкооблагане на LLP компанията: LLP компанията се облага с данъци като партньорство. Това означава, че компанията не се облага с данъци на корпоративна основа, както при limited компаниите. Печалбата на LLP компанията се разпределя между партньорите в зависимост от дяловото участие на всеки от тях, и съответно всеки партньор е длъжен да плати данък върху печалбата в страната , в която подлежи на данъкооблагане компанията партньор. Приходите получени от LLP компанията, трябва да бъдат прибавени към приходите получени от други източници за всяка компания партньор и данъкът се изчислява върху сборната сума. Ако партньорите в LLP компанията нямат седалище на територията на Англия, и LLP компанията не развива дейност в рамките на същата територия и съответно не получава приходи от Английски източници, тогава партньорите не подлежат на облагате с данъци в Англия.
Двойно данъчно облагане: LLP компаниите със седалище извън пределите на Англия не са субект на договорите за избягване на ДДО подписани от Англия.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията: 80 GBP
Международна заверка (Апостил): 225 GBP
Подготовка на сертификати за дялово участие "certificatе of interest", и необходимите протоколи и формуляри: 115 GBP
Печати на компанията: 30 GBP
Доставка на документите с куриерска поща: 50 GBP
Общо: Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
ГОДИШНИ РАЗХОДИ*
Регистрационен адрес: Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Административна такса: 200 GBP
Такса за комплексна проверка на данните:  100 GBP
Общо: 990 GBP
Цена на компанията: 1490 GBP


* Годишните разходи за първата година се заплащат при регистрацията на компанията. В последствие сумата от 990 GBP се заплаща ежегодно, считано от началото на втората година от регистрацията на компанията. Не заплащането на Годишните разходи по поддръжка на компанията води до изключването й от Регистъра на компаниите.

Сумата от 1490 GBP включва следните услуги: Подготовка на учредителните документи и регистрация на компанията, заплащане на регистрационните такси налагани от местните власти, предоставяне на регистрационен адрес за първата година. Основен корпоративен файл, изготвен от висококачествена естествена кожа, съдържащ: Регистрационен сертификат с Апостил, Споразумение за Партнйорство, Регистър на корпорацията, Сертификати за дялово участие, парафирани протоколи и формуляри, 2 печата на компанията. Горепосочената цена не включва никакви прикрити разходи!

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Апостил: 165 GBP
Сертификат за Актуалност: 185 GBP

Нотариална заверка:

 120 GBP
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 GBP на човек.
Цените не включват ДДС.
Related news:
Кипър, Малта, Хонг Конг, ОАЕ, Английско LLP    24.02.2014
UK National Audit Office Highlights Unrecovered Tax Debt    18.02.2014
UK Chancellor Hails Tax Deal With IoM    21.10.2013
Очаква се въвеждането на пластмасови банкноти във Великобритания    01.10.2013
UK to introduce plastic banknotes    17.09.2013
Think tank calls on uk to 'embrace' tax havens    21.06.2013
Offshore Payroll Providers Under Fire In UK Budget    25.03.2013
UK Chancellor Delivers Pro-Business Budget    22.03.2013
UK signed two new DTAs    19.03.2013
UK Allows Turks And Caicos To Ditch VAT Plans    28.02.2013
Мерки за избягване на данъчното облагане: От 1ви януари 2013 година в Европейския съюз    24.01.2013
Top