en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2019.04.24
HUF 0.0035
GBP 1.312
CHF 0.9996
RUB 0.0156
HKD 0.1275
JPY 0.0089
CNY 0.1491
CAD 0.7506
AUD 0.7178
BRL 0.258
EUR 1.1321

Защита на авоари

Защита на активи – цели и възможности

Както името предполага, тези структури не са основани с цел данъчно облекчение, а да съхранят авоарите на сигурно място и/или да осигурят последващото им натрупване. В повечето случаи, това включва отделна структура, основана за да управлява активите на:

  • Частни лица
  • Семейство, или
  • Група от компании

В исторически план са разработени два основни инструмента за предпазване на активите:

  • Тръст
  • Частна фондация

В основни линии и двете структури  имат едно и също предназначение – защита на активи, но главната разлика между тях е, че докато Тръстът е споразумение, базиращо се на частното право, то Фондацията е независимо юридическо лице, което обикновено е регистрирано официално в съда. Тръстът е популярен предимно в англо-саксонския свят, където се радва на повече от 800- годишна история.  Фондацията, от своя страна, датираща от няколко десетилетия, се свързва главно със страни, следващи континенталното право.


5 МИНУТИ ОФШОР - ТръсТ 

PDF
Bидео

 

Предпочитани дестинации за защита на активи:

Панама

Сравнение между Частните фондации и Тръст

Фондацията е аналог на тръста, но ако тръста се използва в страни с англо-саксонска правна система, то фондацията е създадена за страни, следващи традициите на континенталното право.

Както Тръста така и Фондацията имат основател или основатели, управляемо имущество, попечители и бенефициари (облагодетелствани лица, наследници), тоест лица, в чиято полза е създадена Фондацията или Тръста и които имат право да получават приходите от управляемото от Фондацията или Тръста имущество, или да получат цялото това имущество в зависимост от конкретните условия. В този смисъл разликата между Фондация и Тръст е само в употребяваната английска терминология. Ако в Тръста основателите, имуществото и управляващите се обозначават с термините Settler, Trust property, Trustees, то в Частната Фондация те са съответно: Founder, Foundation funds, Foundation Council. Попечителите и бенефициентите имат еднакво название и в двата случая – Protectors и Beneficiaries.

Въпреки всичко съществуват значителни разлики между фондация и тръст:  Фондацията от самосебе си се явява юридическо лице, докато тръста не е. В тръста има разлика между юридически собственици и облагодетелствани собственици, докато във фондацията не съществува такова разделение, тъй както самата тя се явява собственик на имуществото.

Независимо от горепосочените разлики , и тръстовете и фондациите са разглеждани като едни от най-добрите юридически инструменти за гарантирана защита и наследство на частно имущество.
Законодателство на Република Панама за Частните фондации Въпреки че Панама вече имаше осъвременен закон за тръст, на 12 Юни 1995г от парламента на страната бе приет Акт №25 за частните фондации (Act No25 on Private Foundations) , който обезпечи Панама със закон - алтернативен вариант на закона за тръст.
Определение за Частна фондация Според Панамското право , фондацията е имуществено дарение , което е направено от един или няколко частни лица или корпорации, наречени основатели (Founders), за осъществяването на определени цели. Дареното имущество става напълно автономно. Управлението му се осъществявя чрез специални управляващи органи, които се наричат  Управителен съвет на фондацията (Foundation Council). Предназначението на Съвета е да следи за правилното прилагане на условията установени от основателя, за постигане на целите на фондацията в интерес на едно или няколко частни лица, или корпорации , наричащи се бенефициари (Beneficiaries).  След  регистрацията на устава на фондацията в регистъра на фондациите в Панама (Foundation Register), фондацията се превръща в юридическо лице. В зависимост от желанията на основателите, фондацията може да бъде отменяема (inter vivos) или неотменяема (mortis causa).
Основни документи Основните документи на панамската частна фондация са Уставът на фондацията (Foundation Charter), който трябва да бъде регистриран в Регистъра, за да придобие фондацията статут на юридическо лице  и Нормативните положения (By-Laws), oпределящи правата и индентичността на бенефициарите. Нормативните положения обикновено се издават от Съвета на фондацията. Това е частен строго поверителен документ (за допълнителна информация вижте по-долу).
Цели на Фондацията Според Законодателството за фондациите, целите на фондацията трябва да бъдат некомерсиални (non-commercial) и да не бъдат ориентирани към получаване на парични облаги (non-profit). Фондацията не може да действа като компания, въпреки че може да притежава дялове в други компании или да инвестира във финансовата индустрия, при условие, че генерираните приходи от горепосочените операции, бъдат използвани изключително за осъществяване на целите на фондацията.
Първоначалното имущество на фондацията и неговите промени в последствие Първоначалният капитал на фондацията трябва да бъде минимум 10 000 щ.д., но тази сума може да бъде увеличена по всяко време след създаването й, като не е задължително промяната да бъде регистрирана в Панамския регистър на фондациите. Капиталът на фондацията може да бъде депозиран от основателя или от трето лице, като при регистрацията не се изисква доказателство за това, че първоначалният капитал е платен. След като основателят направи първоначалното дарение, капиталът на фондацията става автономен и юридически независим от каквито и да е други активи, притежавани от основателят.
Съвет на Фондацията Съветът на фондацията трябва да се състои минимум от три частни лица или: една компания, комбинация от частни лица и компания. В закона не са указани никакви ограничения по националността на лицата или компаниите, съставляващи Съветът на фондацията. На практика много често регистрационния агент на фондацията (местен адвокат или юридическа компания) изпълнява ролята на доверен съветник (fiduciary councilor) в Съвета на фондацията.
Нормативни положения Нормативните положения определят индентичността и правата на бенефициарите. Този частен и строго поверителен документ обикновено се съставя от Съвета на фондацията. Неговото съдържание не трябва да се регистрира, нито в регистъра на фондациите, нито в офиса на регистрационният агент в Панама. Цялата административна дейност може да се извършва извън страната.
Бенефициари Бенефициарите на фондацията могат да бъдат физически лица без ограничения за възраст и националност и/или юридически лица регистрирани, в която и да е страна. Бенефициарите не се явяват нито собственици, нито кредитори на фондацията. Законът за фондациите допуска назначението на нови бенефициари по всяко време след регистрацията на фондацията. Правата на бенефициарите се определят в Устава на фондацията или в Нормативните положения, а така също от резолюциите приети от Съвета на фондацията.
Попечители Утавът на фондацията  може да предвижда назначението на попечители (защитници) на фондацията, които да осъществяват контрол върху управлението на имуществото на фондацията. Акт №25  определя ролята на попечителите, а основателите или Съвета на фондацията  могат да преостановят конкретните пълномощия и права на попечителите във всеки отделен случай.
Информация, която трябва да бъде регистрирана в Регистъра на фондациите За да бъде регистрирана фондацията и да придобие статут на  юридическо лице, нейният Устав трябва да съдържа следната информация: името на фондацията, първоначалния капитал, членовете на съвета, юридически адрес, местен представител (регистрационен агент), цели и предназначение, метод за назначаване на бенефициари, правата на основателите (ако има такива) и срок на действие на фондацията. Информацията за бенефициарите и техните права може, но не е задължително да бъде регистрирана.
Промени и допълнения в Устава и Нормативните положения на фондацията Съвета на фондацията има правото по всяко време да прави промени и допълнения в Устава и да ги регистрира. Регистрационният агент трябва да регистрира меморандум на поправката в Регистъра на фондациите. Промените направени в Нормативните положения не е необходимо да се  регистрират.
Счетоводни и одиторски изисквания Съгласно Закона за фондациите същите не се задължават да водят счетоводни отчети в Панама. Въпреки това Съвета на фондацията е длъжен да предоставя на бенефициентите или техните представители информация за финансовото състояние на фондацията. За да бъде възможно да се спази това изискване, е целесъобразно да се води финансов отчет. Уставът или Нормативните положения на фондацията могат да поставят различни условия във връзка с водене на финансовите отчети на фондацията.
Закриване на Фондацията Акт №25, Уставът и Нормативните положения на фондацията определят условията по нейното закриване. Уставът може да определя ограничен срок на времетраене на фондацията. Ако се докаже, че целта й е недостижима, или ако Уставът допуска анулиране на фондацията, тогава тя може да бъде закрита. Ако Уставът не съдържа клауза за нейното анулиране, решението може да бъде прието от Съвета на фондацията, като това трябва да бъде регистрирано в Регистъра на фондациите в Панама.
Прехвърляне на седалището на фондацията в друга юрисдикция Частните фондации регистрирани в Панама имат право да прехвърлят седалището си в друга юрисдикция, а така също и чуждестранни фондации могат да прехвърлят седалището си в Панама. Това не води до загуба на корпоративният статус на фондацията или промяна в задълженията й към трети лица. От датата на прехвърлянето й в новата юрисдикция, фондацията става субект на местното законодателството.
Регистрационен агент Съгласно точка 5 от Акта за фондациите, всички фондации трябва да имат местен регистрационен агент в Панама. Регистрационният агент може да бъде местен адвокат или адвокадска кантора.
Закони за съхраняване на конфиденциалността Панама има стари и много строги традиции за защита на конфиденциалността. Гражданският и Наказателният кодекс обуславят стриктни санкции за нарушение на конфиденциалността, в сферата на юридическата практика, банковото дело, тръстовете и частните фондации и т.н. Злоупотреба или неоторизирано предаване на поверителна информация от всяко лице, което има достъп до такава информация, могат да доведат до завеждане на съдебно дело. Предаване на банкова информация може да стане само при наличието на съдебно нареждане. Данъчни нарушения, съгласно законодателството на Панама, не могат да доведат до съдебен процес.
Финансово законодателство и данък наследство Финансовото право в Панама е основано на териториални принципи, съгласно които, приходите на частни лица и компании, получени от чужди източници, се освобождават от данък в Панама и могат без ограничение да бъдат прехвърляни на трети лица. В допълнение към това, Панама не е влизала в никакви споразумения относно оказване на юридическо съдействие по въпроси свързани с данъчно облагане, с която и да е страна по света. В Панама не съществува данък наследство, така че компании или фондации, наследяващи имущество, не се облагат с данък.
Отсъствие на принудително наследство Законодателството на Панама не признава принудителното наследство, поради което постановленията на чуждестранен съд по такива въпроси не се взимат под внимание. Поради тази причина не се препоръчва имуществото на Панамска фондация да се съхранява в страна, в която има закон за принудително наследство, тъй като това може да доведе до усложнения и конфликти.
За какво обикновенно се използват Панамските фондации? Частна фондация, регистрирана в Панама, е идеално средство за некомерсиално владение и управление на движимо и недвижимо имущество. Законодателството на Панама осигурява добра защита и онаследяване, в благоприятна данъчна обстановка. Гъвкавостта на Панамското законодателство предоставя големи възможности по назначаване и смяна на бенефициари, определяне на техните права и увеличение на имуществото на Фондацията.

Кипър

Владението, притежанието и управлението на богатство /имущество/, независимо от това на какви размери възлиза то и какво включва в себе си, изисква грижа и внимание, свързани с изключително разнообразни задачи и това се отнася за всички онези, които са придобили, притежават или, като агенти, просто управляват богатство. Проблемът вероятно съществува от както съществува понятието и представата за частната собственост. Това е истината в наши дни, когато възможностите на бизнеса не влизат в никакви граници и ако ние сравняваме ситуацията днес със ситуацията от начало на последното столетие, в такъв случай това става още по-вярно и по-истинско, като трябва да се отбележи, че продукцията и концентрацията на богатство никога не е била така широко разпространена по целия свят. Докато от начало на последното столетие статистиката показваше 60 човека в САЩ, притежаващи състояние възлизащо на над един милион долара, днес има почти 300 човека там, чието имущество надвишава многократно един милиард долара.

Както вече споменахме, управлението на богатството е задача със значителна важност, но инвестирането в богатство и предаването му на младото поколение за в бъдеще, не е по-малко значима задача. Фактът, че много неупълномощени хора могат да предявяват претенции към тяхната често спечелена с труд съдба може да причини проблеми в живота на притежателите на богатството. Друг проблем е, че никой не е безсмъртен и неочаквано събитие може да се случи по всяко време в животът на един човек. Какво би се случило ако човек стане постоянно неспособен или пази боже дори почине ? Как активите могат да да бъдат прехвърлени на членовете на семейството му, без да позволяват на неоторизирани лица да се възползват от това и как може максимално възможното количество да бъде задържано от семейството на починалия ? Всеки разумен бизнесмен вероятно някога се е замислял по този въпрос. Но какво офшорно решение може да предостави съвършената възможност за изпълнението на тази задача? Може би офшорна компания? Да, до някъде може да се каже, че е така, но всъщност това не дава сигурност на 100% , че активите автоматично ще бъдат прехвърлени на бенефициaрите. Дяловете могат да бъдат загубени, дяловете на приносителят могат да попаднат в неоторизирани ръце и няма гаранция, че директорът ще действа в съгласие с желанията на истинския собственик.

В тази брошура, бихме искали накратко да Ви запознаем с институцията на Офшорния Тръст, който е утвърден от векове и би могъл да даде отговор на долуизброените въпроси. Според мнението на многобройни експерти, системата на Тръста може, ако разбира се бъде подходящо структурирана, да снабди притежателите на активи с цялостна гаранция, че като последица от неочаквано събитие, техните желания ще бъдат изпълнени възможно най-пълно и коректно. Това ще бъде възможно, дори ако те са неспособни да ръководят нещата лично.

Какво е Тръст?

Институцията на Тръста е това споразумение, което е въведено, когато човекът установяващ Тръста - учредителя на тръст /на английски – Settlor/ - предава неговите активи или част от тях, на независим контрольор т.е. на една трета страна наречена - Попечител, при подразбиране, че следвайки споразумението, активите лeгално ще принадлежат на Попечителя. Той ще управлява активите, докато Бенефициaрът или Бенефициaрите продължават да се ползват от печалбите получени от активите. Те също така назначават или могат да назначат, т. нар. Защитник, който ще съветва Попечителя и ще му дава инструкции.

Институцията на Тръста във Великобритания датира повече от 1000 години. Тя се развива в Средните векове, по времето на Кръстоносните походи, когато Кралят призовава своите васали, които покорни на желанията на техния монарх, го последвали към Свещената Земя. Тяхното богатство и активи обаче, остават в Англия, макар сега да са неуправлявани и безнадзорни. И в Средновековието това богатство обичайно е означавало физически огромни активи, които изисквали всекидневно управление и грижи. В много случаи, управлението и защитата на активите не би могло да бъде поверено на членовете на семейството (спорове между братя, младите и неопитни съпрузи и т.н.), така че притежателят на актива е принуден да търси човек, който би могъл да изпълнява задължениятa му, докато той се върне и може да контролира, и управлява повереното му. Институцията и традицията на Тръста са продължавали да процъфтяват и да се развиват през вековете, и в частност, през Викторианската епоха. Винаги са съществували някои видове активи, които изискват управление, като по този начин винаги е имало и предприемачи готови да поемат тази роля. Всичко това, разбира се, не би могло да убегне от вниманието на законодателите и законите свързани с Тръста, въведени не само във Великобритания, но и в много страни, които прилагат Английския закон, както например, САЩ и Австралия, страните от предишната Британска империя и териториите, които дори днес попадат под юрисдикцията на Обединеното Кралство, макар да имат независимо законодателство (Остров Ман, Гибралтар, Британски Вирджински острови и т.н.).

Кои са основните действащи фигури в Тръста?

Учредител: това е човекът, който предприема основаването на Тръста и прехвърля неговите активи на Попечителя, при условие, че активите вече не принадлежат на Учредителя, а на Попечителя. Обикновено, Учредителят може да е физическо лице, но при определени обстоятелства тази роля може да бъде изпълнена от компания.

Попечител: бъдещият собственик и мениджър на активите, който ги държи и управлява в съгласие със споразумението, и при настъпване на определени обстоятелства, ги разделя между бенефициерите. Попечителят може да бъде физическо лице, но в наши дни вече се предпочита тази дейност да бъде осъществявана от компания, специализираща в тази сфера на дейност. Тези компании могат да бъдат банки, нотариуси и т.н.

Бенефициари: Това са хората, които се облагодетелстват от печалбите и от активите поставени в Тръста. Това обикновено са физически лица, включително Учредителя и всичките му права, докато той е все още жив. В повечето случаи бенефициарите са близките семейни членове на Учредителя (съпруг, деца) и други хора назовани от Учредителя в Декларацията на Тръста (братя, приятели, и т.н.). Бенефициарите могат да бъдат компании или други организации, в съгласие с желанията на Учредителя.

Защитник: това е човекът, който подсигурява Попечителя с инструкции и съвети относно управлението на активите, ако например Учредителят пострада и стане неспособен или почине. В много случаи, ролята на Защитника е извънредно важна, той е този, който е запознат с положението и спецификата на активите на Учредителя, дори по-добре от Попечителя, така той е способен да даде най-добрия съвет, доколкото това е нужно при управлението на богатството. От това става ясно, че трябва да съществува отношение на пълно доверие между Учредителя и Защитника. Така, Защитникът може да бъде близък приятел, частен адвокат или партньор за благонадежден бизнес.

Активите поставени в Тръста: Активите поставени в Тръста могат да бъдат практически, която и да било недвижима собственост или движимо имущество или каквито и да е продукти, материални или нематериални. Обикновено, няма ограничения на активите на Тръста, но юридическия трансфер на активите може да бъде много по-сложен. Това важи особено за случая когато, например част от недвижимо имущество трябва да бъде прехвърлено на Попечителя или когато Попечителят придобива собствеността на расов кон.

Декларация на Тръста: при ранните Тръстове не е имало изискване относно формата и дори днес напълно легално е възможно да се установи Тръст без да се оформя каквато и да е документация. Ако формалните изисквания са спазени, тогава компаниите могат да оформят Тръста, като въвеждат словесно споразумение. Днес, все пак, повечето Тръстове са оформени писмено. Компаниите записаха нормите за основаването и операция с Тръста в Декларацията на Тръста, документ, издигнат и съставен специално за тази цел.

Писмо на желанията: това е едностранна декларация, в която Учредителят записва принципите, според които Тръста трябва да бъде организиран и как той да функционира.

Как функционира Тръста?

Когато Тръстът е вече основан, Учредителят прехвърля своте активи на Попечителя, който вече администрира и ръководи активите; трансферът в този случай не е за пари, като това не е покупка, а просто, от правна гледна точка се явява вид дарение. Въпреки че, Попечителят става притежател на активите, двойствеността на собственост остава, докато правната система също разпознава правата на собственост на Учредителя.Въпреки това, след като веднъж вече Учредителят прехвърли активите, той може да обяви: "Тези активи вече не са мои”. Правилата, за основаването и оперирането с Тръста, са записани в Декларацията за Тръст. Бенефициaрите също са назовани и обикновенно Учредителят уговаря, че докато той е жив, той също ще бъде Бенефициaр. В случай на неговата смърт, активите и/или печалбата от активите, трябва да бъде прехвърлена на Бенефициaрите, които са назовани в Декларацията на Тръста, в съгласие с условията, които са дефинирани. В случай на злополучната и трагичната смърт на Учредителя, следва като задължение на Попечителя да се увери, че активите са прехвърлени на Бенефициaрите, и че това е направено правилно, в съгласие с изискванията на Декларацията. Едно от условията може да се отнася за трансфера, например: децата да са навършили определена възраст или да са завършили висше образование, или неговата вдовица да се ожени отново и т.н.".

Какви са основните причини за установяване на Тръст?

В наши дни, Тръстът е един от най-важните инструменти за защита на актив. Ползите от Тръста стават все повече и все по-разнообразни. По този начин се предлага решение на много от проблемите, които възникват по време на управлението, оперирането и защитата на активите. Няколко от причините за създаване на Тръста са:

Сигурният и безопасен депозит на активи. Това може да бъде особено важно за жители на територии, които са политически неустойчиви и не е сигурно съхраняването на активи там, а е желателно те да бъдат ръководени от жител на устойчива политически територия. Това е особено важно в случаите, когато съществува ограничение на чуждестранната валута, успоредно с политическа нестабилност.

Защита на частните активи от претенции на кредитори, адвокати, специализиращи се в областта на загубите, и разведени съпрузи.Самите активи вече не са собственост на Учредителя, след като е основан Тръста, той не може да има никакви претенции, ето защо той вече не е собственик, няма активи и попечителят не може да бъде обект на нападки или ответник в такъв случай.

Дискретно и благоразумно държане на актив. В много случаи, Учредителят е в позиция, в която не е никак желателно да се показва истинският размер на неговото богатство /имущество/, защото понякога това може да причини определени отрицателни последствия и решения.

Данъци на главните приходи и наследството. В много страни с развити данъчни системи, носителите на актива могат да им бъдат наложени значителни увеличения на данъци върху тяхното прогресивно растящо богатство, дори докато са живи. А при смъртта на притежателя на актива, от неговите наследници се изисква да платят неимоверно високи данъци наследство (в някои случаи до 50 %). Въпреки това, ако Учредителят на Тръст предаде неговите активи на Попечител, докато той е все още жив, неговите наследници няма да бъдат предмет на облагане с данък-наследство, след неговата смърт.

Какво означава терминът Офшорен Тръст?

Дотук, следвахме традицията и модела на класическият Англо-Саксонски Тръст. Офшорният Тръст е специализирана версия, когато Попечителят живее на територията на страна, чиито закони обикновено не поставят изискване за облагане на активите на Тръста. Това изискване се отнася не само до самите активи, но също и до техния растеж, печалбите възникващи от активите и наследството. Много е важно офшорният тръст да бъде установен в такава юрисдикция, в която самата данъчна система да бъде благоприятна, за да бъдат спечелени каквито и да било данъчни облекчения и облаги или по-скоро, дори липса на данъчно облагане. Ттези цели могат да бъдат постигнати именно чрез основаването на Офшорен Тръст. Освен това, това ще бъде благотворно ако Учредителят на Тръста е пребиваващ в страна, където данъците и митата, споменати по-горе, са много високи.

Кои са най-популярните центрове в Европа за Офшорен Тръст?

Политическа и икономическа стабилност.

Правната система трябва да следва традициите на традиционното Англо-Саксонско право; това се отнася както за писаната правна уредба на Тръста, така и за съдебната практика.

Освобождаване от данък при активите на Тръста, в случай на увеличение на активите и на облагане с данък-наследство.

Юрисдикцията трябва да има подходяща инфраструктура, способна да задоволи  потребностите на инвеститори от различни страни. В този смисъл, инфраструктура значи главно - необходимите експерти, адвокати, банкери, финансови съветници, счетоводители и нотариуси, които ще се занимават в тази област на бизнеса, накратко, хората, които участват в основаването и управление на Тръстове. Не става въпрос само за професионални експертни знания, което също е от значение разбира се, но в определени случаи, доближаването до хората и тяхното отношение към клиентите, могат да бъдат от особено значение.

Една изгодна регулаторна околна среда - това значи, че местният финансов контрольор, може да работи ефективно, придържайки се към закони и предписания, уреждащи дискретността.

Възможности за добра телекомуникация, и може би лесния достъп, улесняват управлението и разполагнето с активите.

Какви са най-важните съображения при избиране юрисдикцията, където да установим Тръста?

Тръстът на акции е специален вид Тръст, където активите на Тръста се състоят единствено от дялове. Учридителят прехвърля тези дялове на Попечителя, който поема владението на дяловете не само на теорията, а също така и физически. Тръстовете установени по този начин нямат други активи освен акциите в Тръста. Тези акции обикновено, са акции в офшорни компании, които оформят част от богатството на Учредителя на Тръста и представляват пари депозирани в банкови сметки. Всъщност, затова единственият актив на Тръста, установен по този начин са пари, държани в банкова сметка, която официално е собствеността на Попечителя, като човекът, ръководещ сметката много често е дори самият Учредител или Бенефициарите. Наратко, може да се каже, че Тръстът на акции е опростена форма на Тръст, при което включените активите, приемат формата на пари в банкова сметка и само формално се явяват като собственост на Попечителя, имайки предвид, че човекът, ръководещ сметката обикновено остава дори Учредителя, докато той е жив или хората - назначени от него.

Какво е “Дялов Тръст”?

Тръстът на акции е специален вид Тръст, където активите на Тръста се състоят единствено от дялове. Учридителят прехвърля тези дялове на Попечителя, който поема владението на дяловете не само на теорията, а също така и физически. Тръстовете установени по този начин нямат други активи освен акциите в Тръста. Тези акции обикновено, са акции в офшорни компании, които оформят част от богатството на Учредителя на Тръста и представляват пари депозирани в банкови сметки. Всъщност, затова единственият актив на Тръста, установен по този начин са пари, държани в банкова сметка, която официално е собствеността на Попечителя, като човекът, ръководещ сметката много често е дори самият Учредител или Бенефициарите. Наратко, може да се каже, че Тръстът на акции е опростена форма на Тръст, при което включените активите, приемат формата на пари в банкова сметка и само формално се явяват като собственост на Попечителя, имайки предвид, че човекът, ръководещ сметката обикновено остава дори Учредителя, докато той е жив или хората - назначени от него.

Защо Кипър?

Ако погледнем към международните изисквания за поддръжката на Офшорни Тръстове, ще установим, че Кипър съвсем убедително удовлетворява всички условия, които обикновено се изискват за основаването на Международни Тръстове.

Политическа и икономическа стабилност. Република Кипър е независима страна от 1960 година. Политическият живот в Кипър е устойчив и принципите на парламентаризма са следвани стриктно. Икономиката е на ниво, за което много членове на Европейският съюз биха завидяли, като степента на инфлацията е много ниска, а в същото време на острова трудно би било да се говори за каквато и да е безработица. Като следствие от растежа в туристическата промишленост, са наети на работа много чужденци.

Англо-Саксонски тип правосъдие. Кипър, като част от предишната Британска Империя, следва традициите на традиционното право както в старото си законодателство, така и във въведените нови закони. Влиянието на Англо-Саксонското правосъдие и още повече се укрепва от факта, че значителният брой кипърски адвокати учат в Англия, или по-скоро Великобритания.

Освобождаване от данъци. Няма данъци върху активи установени в тръстове в Кипър, върху растежа на тези активи, върху печалби, възникнали от активите или върху включено наследство, при положение че бенефициарите не са жители на Кипър.

Подходяща инфраструктура. Юристите, счетоводителите, ревизори, финансови консултанти и банкери, участващи във финансовия живот на Кипър, са добре подготвени професионалисти и експерти, с дълъг професионален опит, обръщат внимание на всички искания насочени към тях с напълно компетентно решение на проблемите и въпросите. Всички професионалисти говорят английски, а повечето от тях владеят поне още един чужд език.

Подходяща регулаторна обстановка. Офшорният Тръст на Кипър е добре регулирана законово институция. Преди основаването на Тръста е необходимо разрешение от Централната банка на Кипър, което значи, че в действителност не е възможно дейността свързана с основаването на Тръста да противоречи на законодателството в Кипър, при този контрол за спазване на нормите, регулиращи тази институция, не е възможно и да бъдат накърнени правата на клиента.

Добри комуникации и връзки с останалата част на света. Кипър има достъпна за всичко система на телекомуникации, съперничеща си с тези на най-развитите страни. Въпреки, че Кипър е остров, телекомуникациите са сравними с тези, голями градове като Токио, Ню Йорк или Лондон. Транспортната мрежа е отлична; всеки ден има няколко полета към и от Европа, и Северна Америка, също така и към много страни в Арабския свят.

Какви са най- важните характеристики на Тръста на Кипър?

Учредителят не трябва да е жител на Кипър.

Поне един от попечителите трябва да бъде постоянно пребиваващ в Кипър.

Бенефициарите не трябва да бъдат жители на Кипър.

Обикновено, активите на Тръста могат да включат, каквито и да било движими или фиксирани обекти, с изключение на недвижимо имущество в Кипър или което и да било друго, изрично посочено от Централната Банка на Кипър.

Тръстовете на Кипър могат да бъдат изградени за максимален период от 100 години, от датата на основаването. Тръстове, установани за благотворителни цели, нямат ограничения на времетраенето. В края на 100те години, активите трябва да бъдат разделени между Бенефициарите, или прехвърлени, както беше дефинирано по-рано.

Според юридическите предписания в Кипър, Тръстовете на Кипър могат да бъдат прехвърлени на други юрисдикции, така както Тръстове, които са изградени в други юрисдикции могат да бъдат прехвърлени на Кипър. Важно е, че тази възможност може бъде предвидена в оригиналните документи за основаването на Тръста. Друго изискване, в случаи, в които кипърски Тръстове са прехвърлени на други юрисдикции е законодателството на новата юрисдикция да признава валидността на Тръста на Кипър, както и правата на Бенефициарите. В случаи, когато тръстовете са прехвърлени на Кипър от друга юрисдикция, законите на оригиналната юрисдикция трябва да позволят подобен трансфер.

Според предписанията разглеждайки Международните Тръстове, нито Попечителите, нито правителството, нито Централната банка могат да публикуват информация, относно Тръстове, освен ако те заповядат да бъде направено това, в резултат на решение взето от граждански или наказателен съд.

Нито активите на Тръст, нито Бенефициарите подлежат на облагане с данъци в Кипър, имайки предвид приходите, възникващи от растежа на Тръста, активи или неговите печалби. Респоктивно, доходът възникващ от наследството на активите не е облагаем в Кипър. На кратко, на практика никакви данъци възникнали в институцията на Тръста не се налагат в Кипър, с изключение на задължението за регистрация възлизащо на 250 паунда.

Тръст може да бъде основан само с предшестващото разрешение на Централната банка на Кипър. Разрешението за основаването на Тръста се издава, ако са налице следните условия :

  • Активите на Тръста, с изключение на акциите на офшорни компании и депозити в Кипърските търговски банки или техните клонове, трябва да бъдат разположени извън Кипър;
  • Учредителят на Тръста и Бенефициерите не трябва да бъдат жители на Кипър;
  • Тръстът не може да приема никакъв доход от Кипърски източник, освен от депозити открити в Кипър и доходи възникващи от акции;
  • Възнагражденията, плащани на Попечителите, както и други аналогични възнаграждения, трябва да са преобразувани в кипърски паундове през официално упълномощена финансова институция;
  • Централната Банка на Кипър има правото и възможността да проучва всеки един от документите на Тръста, а също има до
Top